60+ Cặp tiền tệ

150+ Hợp đồng chênh lệch về các chỉ số, chứng khoán, hàng hóa…

Vàng và bạc để giao dịch